Årsmöte 14 mars 18.30

Umeå IK FF kallar medlemmar till Årsmöte tisdag 14 mars 18.30 i Guldrummet på Umeå energi arena vatten. Vi bjuder på kaffe!

Föredragningslista nedan. Två veckor före mötet kommer alla handlingar inför mötet att finnas klara och tillgängliga på kansliet på Gammliavägen 5.

Dagordning vid årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhet-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  a) revidering av stadgar
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  d) 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsen ledamöter delta;
  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande;
  f) beslut om val av ombud till Umeå IK Alliansföreningens årsstämma, SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
 13. Övriga frågor.

 

Umeå IK FF